علیرضا منصوریان از فولاد خوزستان اخراج شد

اختصاصی میدان
علیرضا منصوریان از فولاد خوزستان اخراج شد
علیرضا منصوریان ثابت کرد دانش فوتبالیش بعد از سالها پیشرفتی نداشته وبیش از یک دهه درجا زدن دوباره میلی به کسب دانش جدید روز فوتبال ندارد وکارنامه ضعیف او بعد ازپاس همدان، نفت ،استقلال،ذوب آهن ،آلومینیوم،تراکتوروحالا فولاد اورا به یکی از بی کیفیت ترین مربیان لیگ تبدیل کرد ودوباره اورا راهی رستورانش وتجارتش فرستاد!